izobraževanje

IZOBRAŽEVANJE


  • Kaj je sledljivost? Sledljivost je zmožnost ugotoviti, kje se nahaja posamezna enota in kaj se je z njo dogajalo vzdolž preskrbovalne verige. Za izvajanje sledljivosti je potrebno zagotoviti povezave med fizičnim tokom in tokom podatkov, ki se na njih nanašajo. Sledljivost zagotavlja poznavanje vseh korakov pridelave in predelave živila. To omogoča hiter umik živil, za katere se je izkazalo, da niso varna.
  • Kaj pomeni lot? Po Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil mora vsako živilo, ki je v prometu, imeti navedeno označbo serije (lot). Za serijo (lot) se šteje enota živila v prometu, ki je predelano, izdelano ali pakirano pod enakimi pogoji v praktično enakih razmerah. Serijo (lot) določi pridelovalec, predelovalec ali tisti, ki živilo pakira, ali pa prvi prodajalec s sedežem v EU.
  • Kaj so zavarovana območja NATURA 2000? Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Pomen kmetov za omrežje Natura 2000 se odraža v tem, da kmetijske površine tvorijo okoli 40 % celotnega ozemlja, vključenega v Naturo 2000. Območja Natura 2000 niso strogo varovana območja, kjer bi bile vsakršne dejavnosti sistematično prepovedane, temveč temelji na drugačnem pristopu, ki v polnosti priznava, da je človek sestavni del narave in da oba najbolje delujeta v medsebojnem partnerstvu. Na ta način Natura 2000 podpira načelo trajnostnega razvoja in uporabe.
  • Kaj so prednosti paše? Paša je uspešen način gospodarjenja na travinju, je najcenejši način pridobivanja krme, ter izboljša kakovost življenja živali. Na pašnikih imajo krave dovolj prostora in primerno podlago, ki v veliki meri zmanjšajo poškodbe. Večja površina omogoča živalim dobro počutje in možnost izražanja njihovih osnovnih funkcij kot je leganje, vstajanje, krmljenje, hoja… Prednost paše je tudi preprečevanje zaraščanja in ohranjanje biotske pestrosti. S primerno obtežbo se ustvari raznovrstna travna ruša. Meso živali, ki se pasejo vsebuje pol manj maščob in ima znatno manj kalorij kot meso živali, ki jih krmijo s krmili. Meso pašnih živali vsebuje več luteina, manj skupnih maščob, ima boljše razmerje med omega-6 in omega-3 maščobnimi kislinami, vsebuje več vitaminov E, A, D in beta karotena ter je vizualno bolj temne barve. 
  • Kaj pomeni certifikat Ekološka pridelava? Ekološka pridelava je oblika in način kmetovanja, ki spoštuje naravne življenjske cikle. Ta način minimizira človekov vpliv na okolje in obratuje tako naravno, kot je mogoče. Znak ekološko zagotavlja kupcu, da proizvodnja spoštuje naravo, so bila živila pridelana na trajnosten način, pridelovalce najmanj enkrat na leto nadzorujejo nadzorni organi, se živali prosto pasejo na travnikih in pašnikih, pri pridelavi niso dovoljeni gensko spremenjeni organizmi in so v veljavi stroge omejitve glede uporabe sredstev za varstvo rastlin, gnojil, veterinarskih zdravil ter drugih dodatkov.
  • Kaj pomeni certifikat Izbrana kakovost? Znak izbrana kakovost – Slovenija zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo; kakovost izdelkov zaradi upoštevanja kratkih transportnih poti, omejenega časa transporta, visoko kakovostno krmo ter izpolnjevanje posebnih zahtev pri zdravstvenem varstvu živali, kot tudi v postopkih predelave in redno kontrolo v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.
  • Kaj je razlika med certifikatom Ekološka pridelava in Izbrana kakovost? Če se navežemo na področje govejega mesa, nam certifikat Ekološka pridelava zagotavlja, da je bila žival v Sloveniji rejena in zaklana, v primeru Izbrane kakovosti, pa je bila žival v Sloveniji tudi rojena. Vendar pa goveje meso, kjer je pod oznako za ekološko kmetijstvo zapis Kmetijstvo Slovenije, izvira iz živali, ki je bila vzrejena v skladu z zahtevami ekološkega kmetovanja v Sloveniji.
  • Kaj je blockchain tehnologija? Blockchain oziroma tehnologija veriženja podatkovnih blokov je izjemno učinkovita tehnologija za preprečevanje manipulacij s podatki v sistemu. Ko so podatki enkrat zapisani na omrežju blockchain, jih namreč ni mogoče kakorkoli spremeniti, ne da bi sistem to zaznal in na spremembe opozoril. Sistem avtomatsko opozori, če se podatki različnih uporabnikov ne ujemajo, kar omogoča hitro ukrepanje in raziskovanje vzroka neujemanja ter odpravljanje nepravilnosti v preskrbovalni verigi s hrano.
  • Kaj je OriginTrail? OriginTrail je decentraliziran protokol za izmenjavo podatkov. To je odprtokodni protokol, ki omogoča izmenjavo, povezovanje in medsebojno primerjanje podatkov o dogodkih v preskrbovalni verigi, ki jih v sistem vnašajo različni uporabniki sistema – kmetje, klavnice, kmetijske zadruge, kmetijske svetovalne službe idr. Taka izmenjava in povezovanje podatkov znotraj sistema omogočata celosten pregled dogajanja v preskrbovalni verigi od hleva do vilice.